Voorwaarden & privacy

Op deze pagina worden de voorwaarden beschreven waarmee je akkoord gaat wanneer je van WerkStation gebruik maakt (algemene voorwaarden) en wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarom, hoe we deze gebruiken en hoe je de gegevens kunt controleren en bijwerken (privacyverklaring).

Algemene voorwaarden

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van WerkStation , tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden.
 2. Gebruiker: degene die WerkStation bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of WerkStation .
 3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot WerkStation , dan wel tot zijn WerkStation account.
 4. Gegevens en Bestanden: alle op WerkStation geplaatste Profielen, Vacatures, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin van het woord en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij WerkStation heeft geregistreerd.
 6. WerkStation -account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op WerkStation waar de Gebruiker zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen.
 7. Online Test(s): de door WerkStation aangeboden Online Tests die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever van WerkStation kunnen worden gedaan, hierna aangeduid als Tests. De uitkomst van de aangeboden Tests kunnen worden toegevoegd aan het Profiel van de Gebruiker.
 8. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers van WerkStation toegankelijke gedeelte van WerkStation .
 9. Professional: de Geregistreerde Gebruiker die als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of als werkzoekende actief is op de arbeidsmarkt.
 10. Professionaldatabase: het gedeelte binnen de Profielendatabase met de (gehele of gedeeltelijke) Profielen van de Geregistreerde Gebruikers die zich als Professional kwalificeren.
 11. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin van het woord.
 12. Profielendatabase: de verzameling van de door de Geregistreerde Gebruikers van WerkStation op WerkStation geplaatste en openbaar gemaakte (gehele of gedeeltelijke) Profielen.
 13. Site: de internetsite van WerkStation te bereiken via domein Werkstation.tv, alsmede alle andere internetsites van WerkStation bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 14. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van WerkStation , dan wel tot de Mijn WerkStation -account.
 15. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst met WerkStation tot het leveren van diensten heeft gesloten.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van WerkStation door (Geregistreerde) Gebruikers en/of Opdrachtgevers van WerkStation zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing, zulks met uitzondering van deel II van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, welk deel alleen geldt ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot WerkStation , dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot WerkStation zich eveneens aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden zal onderwerpen.
 4. WerkStation heeft het recht deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Geregistreerde Gebruikers door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van WerkStation voortzet nadat de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.
 5. De meest actuele Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op WerkStation .

Artikel 3 WerkStation

WerkStation is een online loopbaanplatform voor iedereen werkzaam bij de Publieke Omroepen op basis van een arbeidsovereenkomst ongeachte de duur van deze overeenkomst en actief aan de slag wil met zijn loopbaan en bereid is hierin te investeren.

Artikel 4 Gebruiksrecht Gebruikers

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot WerkStation verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of diensten van WerkStation .
 2. WerkStation verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op WerkStation ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik is gericht op het leggen van individueel contact met andere Gebruikers, het op WerkStation oprichten van Gemeenschappen van Gebruikers en/of het vervullen van een concrete Vacature.
 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 4. Elk gebruik van WerkStation en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico.
 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke Gebruiker mag worden verwacht.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik Site WerkStation

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om WerkStation of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 4 lid 2 omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om WerkStation of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen of dienaangaande enig ander recht uit te oefenen dan in artikel 4 lid 2 omschreven.
 3. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin van het woord, aan Gebruikers en/of Opdrachtgevers door middel van enig elektronisch communicatiemiddel.
 4. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site en/of het netwerk van WerkStation te verstoren, dan wel te gebruiken voor:
  1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van WerkStation en/of een derde (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers van WerkStation );
  2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, lhbt’ers, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks ter beoordeling van WerkStation ;
  3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van WerkStation ;
  4. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van WerkStation ;
  5. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;
  6. het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin van het woord;
  7. het op enigerlei wijze oproepen van andere Gebruikers, Opdrachtgevers of derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van anderen (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van WerkStation );
  8. het plegen van illegale aangelegenheden en/of doeleinden;
  9. het maken van inbreuk op de privacy van WerkStation en haar Gebruikers
  10. het plaatsen van een Profiel met als doel klanten te werven voor het verrichten van arbeidsbemiddelings- en/of werving- en selectiediensten.
 5. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van WerkStation te hinderen in het gebruik van de diensten en/of Site van WerkStation , dan wel aan WerkStation , haar Gebruikers schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
  1. het achterhouden van informatie die relevant is voor andere Gebruikers van WerkStation
  2. het schenden van de veiligheid of beveiliging van WerkStation , dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin van het woord;
  3. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin van het woord;
  4. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
  5. het inloggen op een WerkStation account of server waartoe de Gebruiker niet is bevoegd;
  6. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door WerkStation ten behoeve van haar Site samengestelde HTML codes.

Artikel 6 Controle op gebruik

 1. Om de kwaliteit van haar Site en/of diensten zo goed mogelijk te waarborgen worden er regelmatig steekproeven uitgevoerd ten aanzien van de op WerkStation door haar Gebruikers Gegevens en Bestanden.
 2. WerkStation laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot de op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden. De Gebruiker erkent door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op WerkStation expliciet hiermee in te stemmen. WerkStation zal de door haar ingeschakelde derden verplichten zorgvuldig met de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden om te gaan.

Artikel 7 Geheimhouding

Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van WerkStation en haar Gebruikers. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door WerkStation , haar Gebruikers op WerkStation zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers van WerkStation .

Artikel 8 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

 1. WerkStation heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. WerkStation bevat echter Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van haar Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden en WerkStation is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door WerkStation op de Site zijn geplaatst. Plaatsing door Gebruikers van Gegevens en Bestanden op WerkStation betekent niet dat WerkStation achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. WerkStation heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van WerkStation zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat WerkStation ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 9 Online Tests

 1. WerkStation heeft een reeks Online Tests ontwikkeld/laten ontwikkelen voor uiteenlopende toepassingen, die op WerkStation door de Gebruiker en/of de Opdrachtgever van WerkStation kunnen worden uitgevoerd.
 2. Ingeval van deelname aan een Test wordt de Gebruiker verzocht vragen te beantwoorden. Aan de hand van de door de Gebruiker ingevoerde informatie en gegevens wordt een score berekend, welke score wordt vertaald in een rapportage.
 3. WerkStation spant zich ertoe in te bewerkstelligen dat de door haar aangeboden Tests inhoudelijk voldoen aan de actuele stand van de (psychologische) wetenschap en techniek.
 4. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de aangeboden Test(s) verplicht hij zich tot naleving van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de aanwijzingen die WerkStation terzake op haar Site geeft. De Gebruiker erkent dat het voor de kwaliteit van de Test en de testresultaten van belang is in welke context en onder welke omstandigheden zij wordt uitgevoerd en/of gebruikt.
 5. Het staat WerkStation vrij de door haar aangeboden Tests op elk gewenst moment om haar moverende redenen (bijvoorbeeld met het oog op ontwikkelingen in de psychologische wetenschap) aan te passen, (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen, zulks zonder hiermee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 6. De Gebruiker van de Test(s) kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de met behulp van de Tests verkregen resultaten en uitkomsten. Aan deze resultaten en uitkomsten mag daarnaast geen enkele inhoudelijke betekenis worden toegekend, ongeacht of de Test al dan niet volledig correct is uitgevoerd.
 7. WerkStation is ten aanzien van de inhoud van de door haar aangeboden Tests en de testresultaten nimmer aansprakelijk. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de met behulp van de door WerkStation aangeboden Tests verkregen resultaten en de gevolgen daarvan. Daarnaast draagt de Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid voor de inzet van zijn testresultaten voor een bepaald doel en de wijze waarop hij deze resultaten interpreteert.
 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de met de door WerkStation aangeboden Tests verkregen resultaten te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder bronvermelding (WerkStation ).
 9. WerkStation neemt de door haar aangeboden Tests af bij één of meerdere leveranciers. Voor de uitvoering van de Tests en het berekenen van de scores en testresultaten wordt een link gelegd naar de Site van de desbetreffende leverancier. Daarnaast worden de testresultaten ook binnen het systeem van deze leverancier verwerkt waarbij WerkStation haar leveranciers verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan (AVG). De Gebruiker erkent door gebruik te maken van de aangeboden Tests expliciet in te stemmen met het vorengaande.
 10. Door gebruik te maken van de door WerkStation aangeboden Tests geeft de Gebruiker WerkStation en haar leverancier(s) toestemming kopieën van de door de Gebruiker ingevoerde geanonimiseerde data en de met behulp van de Tests geaggregeerde gegevens te bewaren. Daarnaast geeft de Gebruiker door gebruik te maken van de door WerkStation aangeboden Tests toestemming om kopieën van de door de Gebruiker ingevoerde data en de met behulp van de Tests geaggregeerde gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en/of de ontwikkeling en kwaliteit van (de dienstverlening van) WerkStation .

Artikel 10 Toegang site, storingen en onderbrekingen

 1. WerkStation kan niet garanderen dat haar Site en diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar diensten. Daarnaast is WerkStation niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker, dan wel derden.
 2. WerkStation zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal WerkStation terzake vrijwaren.
 4. WerkStation is gerechtigd haar Site en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 11 Contacten Opdrachtgevers en Gebruikers

 1. WerkStation tracht met behulp van haar Site Gebruikers en Opdrachtgevers met elkaar en onderling in contact te brengen. WerkStation kan niet garanderen dat haar Opdrachtgevers en/of Gebruikers bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of diensten van WerkStation onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers en/of (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers onderling leidt, is WerkStation daarbij nimmer als partij betrokken.
 2. WerkStation is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers en/of (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door WerkStation uitgevoerde matches en/of door WerkStation aangeboden Online Tests (inclusief de testresultaten). Daarnaast is WerkStation nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van haar (Gemeenschappen van) Gebruikers en/of Opdrachtgevers.

Artikel 12 Gebruik (overige) Gebruikers

 1. WerkStation spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. WerkStation kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is WerkStation op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar Gebruikers van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, overige door WerkStation gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet-en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).
 3. Wanneer de door de Gebruiker op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder Gebruikers van WerkStation ) worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan WerkStation om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van WerkStation aanleiding toe is.

Artikel 13 Verwijzingen en links

WerkStation bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden (daaronder tevens haar Gebruikers en Leveranciers begrepen). WerkStation is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.

Artikel 14 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op WerkStation verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en diensten van WerkStation te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. WerkStation is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door WerkStation genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. WerkStation is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en diensten van WerkStation (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van haar Gebruikers in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 15 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat WerkStation Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van WerkStation en/of haar Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden dan wel op WerkStation is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door WerkStation en haar Gebruikers Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 16 Intellectueel eigendom Gebruiker

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op WerkStation niet over op WerkStation .
 2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de Gebruiker het risico dat een derde (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van WerkStation ) deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruiken en/of misbruiken, zulks zonder dat WerkStation daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. WerkStation is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of diensten.
 2. Indien en voor zover WerkStation toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.
 3. Aansprakelijkheid van WerkStation voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van WerkStation zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 18 Vrijwaring vorderingen derden

De Gebruiker vrijwaart WerkStation volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder Gebruikers WerkStation ) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 19 Naleven Gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin van het woord. De Gebruiker zal WerkStation alsdan terzake vrijwaren.
 2. WerkStation is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere (Gemeenschappen van) Gebruikers terzake te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen en/of zijn Talent Center-account op te heffen, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van WerkStation en/of het aanmaken van een nieuw Talent Center-account onmogelijk wordt. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van WerkStation om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. WerkStation zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op deze Algemene gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.
 1. REGISTRATIE EN PLAATSEN PROFIEL

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij WerkStation registreert en/of een Profiel aanmaakt. Dit deel is nadrukkelijk niet van toepassing op eventuele Opdrachtgevers van WerkStation .

Artikel 21 Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van (de diensten van) WerkStation wordt Gebruiker geregistreerd door WerkStation op verzoek van werkgever of werknemer.
 2. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
 3. Het staat WerkStation vrij de registratie van een Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Talent Center-account aangemaakt.
 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker-indien mogelijk binnen één werkdag – een bevestiging per e-mail van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Toegangscode en deze geheim te houden.
 5. Elke Gebruiker mag maximaal één Talent Center-account (laten) aanmaken.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Toegangscode en/of Talent Center-account, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 7. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal WerkStation terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode.
 8. WerkStation is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Toegangscode aan te maken.

Artikel 22 Plaatsen Profiel

Elke Gebruiker kan binnen zijn Talent Center-account een Profiel aanmaken waarin hij onder meer gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities kan opnemen. Tevens kan hij binnen zijn Profiel een curriculum vitae opmaken en overige Gegevens en Bestanden toevoegen. Daarnaast kan hij aan zijn Profiel de testresultaten toevoegen van de door hem online gedane Tests die WerkStation aanbiedt.

Artikel 23 Gebruik Profiel

 1. Het Profiel van de Gebruiker wordt op het Openbare gedeelte van WerkStation geplaatst als de Gebruiker expliciet heeft aangegeven zijn Profiel ( of delen daarvan) te willen publiceren. De Gebruiker kan per Profielonderdeel bepalen of hij dit wil publiceren.

Artikel 24 Inhoud Profiel

 1. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel.
 2. De Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de door hem op WerkStation geplaatste Gegevens en Bestanden. Daarnaast garandeert de Gebruiker door de plaatsing van Gegevens en Bestanden geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin van het woord.

Artikel 25 Beëindiging registratie

 1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment zelf beëindigen.
 2. Het staat WerkStation vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en Toegangscode van de Gebruiker te blokkeren en het WerkStation -account op te heffen.
 3. WerkStation kan de registratie van de Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en/of andere door WerkStation gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet-en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Toegangscode, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van WerkStation .
 4. WerkStation is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

Artikel 26 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruikers van WerkStation verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van WerkStation. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement kan worden ingezien op WerkStation.

Privacy is belangrijk

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van WerkStation

WerkStation hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening
  Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een trainer of coach namens WerkStation zijn opdracht uitvoert. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak
  Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
 3. Toestemming
  In alle gevallen anders dan genoemd in punt 1 en 2 vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens gebruikt WerkStation?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes. WerkStation verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

 • Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, zakelijk e-mail of huisadres en de omroep waar u werkzaam voor bent.
 • Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan WerkStation via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.
 • Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om een account aan te maken en daarmee in te loggen op WerkStation, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Nieuwsbrieven en enquêtes; WerkStation kan uw gegevens gebruiken om u vrijblijvend te benaderen voor een nieuwsbrief, enquête of een gepersonaliseerde aanbieding. U bent niet verplicht om te reageren op onze enquêtes en U kunt zichzelf weer afmelden voor deze diensten.

Bewaartermijn
Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met in achtneming van de wettelijke termijnen. In de onderstaande tabel vindt u onze gehanteerde bewaartermijnen:

 • Na afloop van uw arbeidsovereenkomst worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard.
 • Na afloop van een training, coaching of anders worden uw gegevens bewaard t/m afsluiting van het boekjaar of afsluiting subsidies.
 • Matchcare verwijdert uw gegevens 2 jaar na uw laatste inlogdatum, of eerder als u dat zelf aangeeft.

(WerkStation.tv wordt gehost door Matchcare. Hieronder vindt u de privacy verklaring van Matchcare)

Privacy verklaring Matchcare

Matchcare is leverancier van ontwikkelinstrumenten voor werkgevers en werknemers, waaronder een talentenplatform zoals Werkstation.tv. Dit alles om duurzaam aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening.

DaVinci TalentCenter
In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroep Soort gegevens Bijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevens o.a. NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadres Nee
Werkervaring o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract Nee
Opleiding o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee Nee
Uitslagen Assessments Uitslagen van de assessments Nee

 

DaVinci LoopbaanVerkenner
In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroep Soort gegevens Bijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevens o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres Nee
Werkervaring o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract Nee
Opleiding o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee Nee
Uitslagen Assessments Uitslagen van de assessments: Persoonlijkheid, werkvoorkeuren, generieke vaardigheden en werkactiviteiten Nee

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens
Hoe we uw gegevens gebruiken is afhankelijk van welke onderdelen u gebruikt. Bij enkele onderdelen heeft u zelf de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens u wilt delen. Wij gebruiken uw gegevens om de onderdelen die u gebruikt te leveren.
Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende onderdelen:

 • Wij gebruiken uw gegevens vanuit het profiel om u te matchen met passende vacatures.
 • Ook gebruiken wij uw gegevens om u te voorzien van adviezen, bijvoorbeeld in de loopbaanverkenner en de selfassessments.

Accounteisen
U mag slechts één account gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

Website toegang
Uw website wordt geactiveerd met een wachtwoord. Matchcare mag ervanuit gaan dat alles wat gebeurt na activatie met uw wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Onrechtmatig gebruik
Mocht Matchcare een redelijk vermoeden hebben dan wel tot het besef komen dat uw websitegebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Aansprakelijkheid van derden
U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze inhoud te gebruiken. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat deze inhoud op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Aanpassen of verwijderen van gegevens
In de meeste gevallen kunt u zelf uw gegevens aanpassen. Indien dit niet mogelijk is kunt u hiervoor een verzoek indienen via servicedesk@matchcare.nl. U kunt hier ook een aanvraag indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Standaard zullen wij uw gegevens deactiveren waardoor ze geanonimiseerd bewaard blijven in de database voor analytische doeleinden. Op uw expliciete verzoek zullen wij uw gegevens geheel verwijderen.

Delen van gegevens
Wij verstrekken uw gebruiksgegevens alleen geanonimiseerd aan derden voor analytische doeleinden met als doen om ons product te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie).

Meenemen van gegevens
Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze gegevens in een bestand die machinaal leesbaar is.

Bewaartermijn
Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met in achtneming van de wettelijke termijnen. In de onderstaande tabel vindt u onze gehanteerde bewaartermijnen:

 • Na afloop van het contract met onze opdrachtgever worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard
 • Matchcare verwijdert uw gegevens 2 jaar na uw laatste inlogdatum, of eerder als u dat zelf aangeeft

Beschikbaarheid
Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.
Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

Wijziging voorwaarden
Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. U dient dan akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt de toegang tot het product geblokkeerd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Analytische gegevens
Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Hieronder in punt 4.16 de officiële verklaring van Google.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Matchcare BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen?
Vragen over ons privacy beleid, klachten of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan servicedesk@matchcare.nl.